TẦM NHÌN

Đến năm 2030 kiến tạo 2000 nhà lãnh đạo cộng đồng tỉnh thức, hạnh phúc và bình an cho người Việt Nam trên toàn Thế Giới. Bên cạnh đó giúp xây dựng hàng trăm doanh nghiệp phát triển bền vững dựa trên ứng dụng văn hóa tỉnh thức và gắn kết đội ngũ.